Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreslår en mer arbeidsrettet AAP-ordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Regjeringen foreslår en rekke endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, som samlet sett vil bidra til å styrke insentivene til arbeid og aktivitet og gjøre ordningen mer målrettet enn i dag, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Som varslet i meldingen til Stortinget om videreutvikling av arbeids- og velferdsforvaltingen (Meld. St. 33 for 2015–2016) har regjeringen gjennomgått ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) og foreslår en rekke endringer. 

– Regjeringen foreslår å avgrense målgruppen som kan få arbeidsavklaringspenger og å begrense hvor lenge man kan motta ytelsen. Samtidig skal brukerne få tettere oppfølging mens de mottar arbeidsavklaringspenger. Videre foreslås tiltak for økt bruk av gradering og en ny reaksjon som er mild og rask ved mindre brudd på aktivitetsplikten, sier statsråden. 

Dette er de viktigste forslagene:

  • Stramme inn maksimal varighet. Regjeringen sender på høring fire ulike modeller for et strammere stønadsløp.
  • Målrette oppfølgingen slik at man oppnår mer effektiv bruk av Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingsressurser.
  • Innføre en karensperiode på ett år før en eventuell ny AAP-periode.
  • Ny reaksjon ved brudd på aktivitetsplikten. Ved brudd på konkrete og pålagte aktivitetsplikter skal AAP reduseres tilsvarende én dags ytelse. Ved ett brudd i løpet av en toukers meldeperioden (10 dager), tilsvarer dette en reduksjon i utbetalingen på 10 prosent. Den nye reaksjonen skal sikre at relevante aktiviteter blir gjennomført.
  • Presisere at sykdom må være en vesentlig årsak til den nedsatte arbeidsevnen.
  • Ønsker og interesser skal ikke lenger være en av de momentene som tillegges avgjørende vekt når det skal vurderes hvor mye arbeidsevnen er nedsatt. Samtidig øker kravet til mobilitet, det vil si at mottakeren må være villig til å søke arbeid andre steder enn på hjemstedet.
  • Presisere at AAP ikke bare skal reduseres mot faktisk arbeidede timer, men også mot den tiden mottakeren kunne ha vært i arbeid.
  • Utvide perioden mottakeren kan arbeide inntil 80 prosent fra seks til tolv måneder.
  • Utvide perioden med AAP mens mottakeren søker arbeid fra tre til inntil seks måneder.
  • En rekke språklige og strukturelle endringer i regelverket for å sikre et klarere og mer forståelig regelverk.

 Les og svar på høringen her