Historisk arkiv

Styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen skjerper kravene til HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Nå får også verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er svært viktig for Regjeringen, og bygg, anlegg og renhold er bransjer hvor utfordringene er spesielt merkbare. Vi utvider derfor muligheten til sanntidskontroll av HMS-kort slik at også private med ansvar for helse, miljø og sikkerhet kan kontrollere om kortene er gyldige, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Alle som arbeider i disse bransjene skal ha et synlig HMS-kort på seg når de er på arbeidsplassen. 

– Dessverre er det altfor mange som jobber uten kort eller som har kort som ikke er gyldige. I enkelte tilfeller oppdager Arbeidstilsynet dessuten at arbeidstakere bruker en annen persons kort. Slik skal det ikke være i norsk arbeidsliv, sier statsråden. 

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen la i 2015 frem en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet. Endringene for HMS-kortene er et ledd i dette arbeidet. Endringene skjer i forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester med umiddelbar virkning.

Utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort

I tillegg til sanntidskontroll for flere med HMS-ansvar, får tilsynsmyndighetene utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort. Det gjøres også enkelte mindre presiseringer i ordningene. 

Endringer i byggherreforskriften

Departementet har videre gjort noen endringer i byggherreforskriftens regler om oversiktslister for personer som oppholder seg på byggeplassen. Fra 1. juli 2016 gjelder det et krav om elektronisk føring av oversiktslister, og at hele fødselsnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplass skal oppføres i oversiktslistene. 

Fastsettelsesskjema m/forskriftsendringene er oversendt Lovdata. 

Forskriftsbestemmelsene

Forskrift om endringer i forskrift 30. mars 2007 nr. 366 om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Forskrift om endringer i forskrift 8. mai 2012 nr. 408 om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)