Historisk arkiv

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

TBUs anslag på konsumprisveksten i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

På grunnlag av ny informasjon som har kommet etter Det tekniske beregningsutvalgets rapport 20. februar, har utvalget gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst. Beregningsutvalget opprettholder anslaget på en gjennomsnittlig vekst i konsumprisene på 2 prosent fra 2016 til 2017.

Uendret kronekurs fra 10. mars og ut året gir 1,5 prosent sterkere krone i 2017 enn året før. I rapporten i februar la utvalget til grunn en kronestyrking på 2,5 prosent. Virkningen av dette på veksten i konsumprisene er rundt 0,1 prosent.

Oljeprisen var 9. mars 450 kroner per fat som lagt til grunn som årsgjennomsnitt i februar.

Basert på terminprisen fra Nasdaq 9. mars ligger det an til at elektrisitetsprisen inkl. nettleie til husholdningene vil øke i tråd med forutsetningen i utvalgets rapport i februar.

Den 10. mars la Statistisk sentralbyrå fram nye tall for konsumprisvekst for februar 2017. Statistikken viste en klar nedgang i underliggende inflasjon målt ved konsumprisindeksen uten energivarer og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE). 12-månedersveksten i KPI-JAE gikk ned med 0,5 prosentpoeng fra januar til februar og kom ned i 1,6 prosent. Veksten i KPI gikk ned fra 2,8 til 2,5 prosent.

Dette kan indikere at prisvekstanslaget for 1. kvartal 2017 i utvalgets rapport i februar er 0,1-0,2 prosentpoeng for høyt. Dette, sammen med en revurdering av forutsetningene omtalt over, tilsier likevel ikke at utvalget endrer anslaget for gjennomsnittlig årlig konsumprisvekst. Beregnings­utvalget opprettholder derfor anslaget på en gjennomsnittlig vekst i konsumprisene, KPI, på 2 prosent fra 2016 til 2017. 

Under gjengis tabell 2.5 og tabell 2.6 fra Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 – foreløpig rapport, publisert 20. februar 2017.

Viktige forutsetninger for Kvarts-beregningen av konsumprisvekst fra 2016 til 2017. Prosentvis vekst fra året før. 

 

2016

2017

Importveid valutakurs1

1,8

-2,5

Importpriser, tradisjonelle varer

1,2

0,9

Konsumrelaterte varer2

3,1

-0,3

Øvrige varer

-8,2

7,6

Råolje i NOK

-12,3

19,2

Elektrisitetspris3

22,2

2,5

1 Positiv endring betyr depresiering av norske kroner.

2 Foredlede jordbruks- og fiskeprodukter, drikkevarer og tobakk, tekstil- og bekledningsprodukter, diverse industriprodukter, verkstedprodukter, biler mv. og matvarer og råvarer.

3 Prisen på elektrisk kraft som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kilde: Beregningsutvalget 

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2017 og virkninger av enkelte endringer i noen sentrale forutsetninger. Vekst i prosent fra samme periode året før og virkninger i prosent av prognosebanen.

 

1. kv

2. kv

3. kv

4. kv

Året

KPI

2,7

2,1

1,6

1,6

2,0

KPI-JAE

2,0

1,8

1,5

1,8

1,8

Virkninger på KPI av:

 

 

 

 

 

10 prosentpoeng høyere/lavere elektrisitetsprisvekst

+/-0,4

+/-0,4

+/-0,4

+/-0,4

+/-0,4

4 prosent svakere/sterkere krone

+/-0,4

+/-0,6

+/-0,5

+/-0,7

+/-0,5

100 kroner høyere/lavere oljepris

+/-0,2

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

Kontaktperson

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Tlf.: 488 82 950
E-post: adne.cappelen@ssb.no