Forsiden

Historisk arkiv

Styrker vern av varslere i arbeidsmiljøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår lovendring for å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Reglene skal nå også gjelde for innleide arbeidstakere. Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.

For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter foreslås videre en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet.

– Et bedre varslervern er viktig. Vi ønsker å legge til rette for at arbeidstakere skal melde fra om kritikkverdige forhold. Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling. De endringene vi foreslår vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

  • Innleid arbeidskraft skal også få et varslervern. I dag gjelder reglene bare for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere kan også få kjennskap til kritikkverdige forhold i innleiers virksomhet. De bør derfor være omfattet av det samme vernet som virksomhetens egne ansatte når de sier fra.
  • Alle virksomheter med ti ansatte eller flere blir pålagt å ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. Forskning viser tydelig at det varsles mer og at varslerne blir behandlet bedre i virksomheter som har rutiner for varsling.
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. I dagens regelverk kan det være uklart om varslerens identitet kan hemmeligholdes. Den utvidede taushetsplikten vil gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter.

Varslingsutvalg

Regjeringen har også satt ned et bredt sammensatt ekspertutvalg som skal foreta en mer grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler. Varslingsutvalget er bedt om å komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes ytterligere. Utvalgets innstilling skal legges fram våren 2018.

Samhandling mellom offentlige myndigheter

Arbeidstilsynet har også fått i oppdrag å lede et prosjekt mellom relevante tilsynsmyndigheter. Et hovedmål med prosjektet er å skape god samhandling mellom offentlige myndigheter, og iverksette konkrete tiltak for at etatene skal informere og veilede varslere på en hensiktsmessig og god måte.