Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Tetter smutthull for useriøse renholdsbedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Vi vil at renholdsbransjen skal ha seriøse virksomheter som følger lover og regler, og at arbeidstakerne i bransjen får de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor styrker vi nå ordningen som pålegger renholdsvirksomheter å søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Det skal være enkelt å drive seriøst og vanskelig for virksomheter som bevisst bryter lover og regler, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Myndighetene og partene samarbeider i et eget bransjeprogram for renhold. Tilbakemeldingen fra bransjen selv er at for mange bedrifter driver uten å være godkjent, eller omgår reglene på andre måter.

– Endringene som foreslås er viktige for å tette hull i dagens ordning.  I tillegg ber vi om innspill på om det skal være forbudt for forbrukere å kjøpe renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter, sier statsråden.

Høringsforslagene

  • Godkjente virksomheter må hvert tredje år sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt oppfyller vilkår for å være godkjent.
    Dette vil gi bedre kontroll med at de virksomhetene som er i registeret over godkjente virksomheter, fortsatt oppfyller vilkårene for å være godkjent.
  • Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning som er fremsatt i den hensikt å omgå reglene.  
    Det er tillatt å tilby renholdstjenester fra det tidspunkt man har søkt om godkjenning.  Forslaget vil hindre at virksomheter kan søke gjentatte ganger uten å fylle vilkårene, kun for å stå i renholdsregisteret og dermed selge sine tjenester lovlig mens søknad er til behandling.

Forbrukerne må ta ansvar

Registeret over godkjente renholdsvirksomheter gir kjøpere av renholdstjenester informasjon om virksomheten er godkjent eller ikke. Registeret er offentlig tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettside, men selv om det er enkelt å sjekke registeret, er det få forbrukere som gjør dette. For næringsdrivende gjelder det allerede i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent.

Forbrukermarkedet er et marked hvor useriøse renholdsvirksomheter har mulighet til å selge sin tjenester. Statsråden ber om innspill fra høringsinstansene på om det bør være forbud også for forbrukere mot å kjøpe renhold fra virksomheter uten godkjenning, eller om det er andre tiltak som kan løse utfordringen med forbrukermarkedet. 

Fakta om godkjenningsordningen

  • Alle renholdsvirksomheter må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig, og alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal ha HMS-kort. For bedrifter som kjøper renhold er det i dag krav om at de må benytte renholdsvirksomheter som enten er godkjent eller har søknad om godkjenning til behandling. Tilsvarende krav gjelder per i dag ikke for forbrukere som kjøper renhold.
  • Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter trådte i kraft 1. sept. 2012. Bakgrunnen var en økende bekymring for uakseptable arbeidsvilkår og useriøsitet i renholdsbransjen. Det er bred enighet mellom partene i arbeidslivet om behovet for særskilte tiltak i renholdsbransjen.
  • Fafo har evaluert godkjenningsordningen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Rapporten viser at godkjenningsordningen har hatt en positiv effekt, men det er fortsatt betydelige utfordringer i bransjen.