Historisk arkiv

Historisk høyt nivå på ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen fortsetter innsatsen med å gi flere mennesker med spesielle utfordringer en fot innenfor arbeidslivet og styrker ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

De 100 VTA-plassene i annet halvår 2018 kommer i tillegg til økningen på om lag 300 plasser som ble bevilget i budsjettet for 2018. Nivået på VTA er nå historisk høyt og over 10.000 uføretrygdede har et slikt tilbud. Tilbudet når mange utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller som i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd. 

– Min ambisjon er at så mange som mulig skal få delta i arbeidslivet og brukt evnene sine. Da må vi legge til rette så godt vi kan for at flere med spesielle behov kan jobbe, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Bedre på arbeidsmarkedet

For å motvirke svekkelsen i arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet i 2014 ble antall tiltaksplasser rettet mot arbeidsledige økt betydelig. Regjeringens politikk har virket. Norsk økonomi er nå i bedring, og utsiktene for arbeidsmarkedet framstår som klart bedre enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet i fjor høst. Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for ledige, tilsvarende om lag 1 000 tiltaksplasser i annet halvår. Bevilgningen for 2018 vil fortsatt være på et høyt nivå.

– Det er fortsatt et stort rom for å prioritere særskilte grupper som ungdom og innvandrere fra land utenfor EØS-området, sier statsråden.

Tettere kontakt med arbeidsgiverne

– Regjeringen inviterer til en bred inkluderingsdugnad. Vår intensjon er å mobilisere arbeidsgivere til å la flere fra utsatte grupper prøve seg i jobb. Da er det viktig at NAVs virkemidler er tilgjengelige. Tett kontakt mellom NAV og arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes med dugnaden. Derfor øker regjeringen antallet markedskontakter ved NAV-kontorene, sier Hauglie.