Historisk arkiv

Historisk arkiv

Sysselsettingsutvalget starter jobben

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I statsråd fredag 12. januar oppnevnte regjeringen medlemmer til en ny ekspertgruppe, ledet av professor Steinar Holden. Den skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

– Målet med dette arbeidet er å få analyser og forslag på bordet som kan få flere i jobb. Vi må brette opp ermene for å sikre framtidas velferd, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Ekspertgruppens medlemmer

De følgende har takket ja til å sitte i ekspertgruppen:

 1. Steinar Holden, Oslo (leder). Professor ved Økonomisk institutt, UiO.
 2. Grete Brochmann, Oslo. Professor i sosiologi, UiO.
 3. Knut Røed, Oslo. Seniorforsker ved Frischsenteret.
 4. Kristine von Simson, Lillestrøm. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.
 5. Elisabeth Holen, Nevlunghavn. Fylkesdirektør i NAV Buskerud.
 6. Lars Calmfors, Stockholm. Professor emeritus i internasjonal økonomi ved Stockholms universitet, forsker ved IFN (Universitetet i Stockholm) og leder av "Arbetsmarknadsekonomiska rådet".

Statsråden er fornøyd med sammensetningen av ekspertgruppen, som skal analysere utviklingen i Norge, sammenligne med andre land og foreslå tiltak. 

– Ekspertgruppen står fritt til å analysere det norske arbeidsmarkedet og inntektssikringsordningene. Jeg ser fram til å høre deres analyser og forslag, sier hun.

Bekymringsfullt

Utgangspunktet for at regjeringen setter ned et sysselsettingsutvalg er at det over flere år har vært flere bekymringsfulle trekk ved arbeidsmarkedet. 

– Mye går bra i Norge. Ledigheten går ned og sysselsettingen øker, men for noen grupper er sysselsettingen lav, innvandrere og funksjonshemmede står i for stor grad utenfor arbeidsmarkedet og det er blitt flere unge på helserelaterte ytelser. Det er flere trender som må snus, sier statsråden.

Bredt mandat

Mandatet for arbeidet er bredt, og omfatter problemstillinger blant annet knyttet til:

 • forhold og utviklingstrekk som kan gjøre det særlig krevende å inkludere særskilte grupper i arbeidslivet og/eller utfordrer muligheten til samtidig å opprettholde høy sysselsetting og et høyt lønnsnivå.
 • om arbeidskraften har den nødvendige kompetansen. Dette blant annet på bakgrunn av at robotisering og utvikling av nye teknologier og digitale løsninger gir økt spesialisering og økende kvalifikasjonskrav i arbeidslivet.
 • strukturelle trekk ved det norske arbeidsmarkedets funksjonsmåte som kan føre til lav sysselsettingsrate, herunder arbeidskraftens mobilitet geografisk og mellom næringer og yrker.
 • om offentlige overføringer og støtteordninger til personer i yrkesaktiv alder er tilstrekkelig formålsrettet og egnet til å støtte opp under økt yrkesdeltakelse og sysselsetting.
 • forholdet mellom de helserelaterte ordningene og øvrige inntektssikringsordninger, og hvordan de ulike ordningene påvirker den enkeltes muligheter til å komme i arbeid og aktivitet.

Arbeid i to faser

Ekspertgruppen er første del av et sysselsettingsutvalg hvor arbeidet skal skje i to faser. I fase én skal ekspertgruppen gå gjennom kunnskapsgrunnlag og analysere utviklingen i Norge sammenlignet med andre land. Gruppen skal foreslå faglig baserte tiltak og partene i arbeidslivet skal involveres i arbeidet. I fase to vil partene i arbeidslivet og fagekspertene fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag som fremmes i fase to. Det legges opp til at hver av de to fasene skal vare om lag ett år.