Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen Solberg

Flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner i 2. halvår 2019.

Dette gir rom for en opptrapping på om lag 300 nye plasser, i tillegg til økningen på 700 plasser som kom i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.  Bevilgningen gir nå rom for å gjennomføre om lag 11 000 tiltaksplasser i VTA i gjennomsnitt i 2019. Dette er en økning på 1 800 plasser siden denne regjeringen tiltrådte.

– Varig tilrettelagt arbeid er en god ordning som har åpnet døren inn i arbeidslivet for personer som har stått utenfor. Mange deltakere er brakt ut av isolasjon og inn et arbeidsfellesskap. Ikke minst gjelder dette mange utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet. Regjeringen har derfor signalisert i Granavolden-plattformen at den ønsker å styrke varig tilrettelagt arbeid og øke antall plasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.