Historisk arkiv

Foreslår 40 millioner ekstra til NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil legge 40 millioner kroner ekstra på bordet til NAV i 2020. Også Trygderetten skal styrkes.

Forslaget til ekstrabevilgning har direkte sammenheng med NAVs feilfortolkning- og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– De ekstra pengene skal sikre at alle de berørte får en grundig og rask behandling av sakene sine. Samtidig må vi unngå at den ekstraordinære innsatsen får unødig store konsekvenser for den ordinære driften i NAV, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

En egen innsatsgruppe i NAV går nå gjennom og behandler på nytt alle saker der feil praktisering av EØS-bestemmelsen kan ha vært avgjørende for avslag, stans og tilbakekreving. NAV anslår per nå at feil praktisering av EUs trygdeforordning artikkel 21 gjelder om lag 2 400 saker, der NAV urettmessig har krevd penger tilbake.

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av NAV. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra NAV får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår. Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, sier Hauglie.

Det er usikkert hvor mange saker som etter NAVs nye behandling vil bli anket til Trygderetten. Men regjeringen forventer en økning i antall anker. Regjeringen foreslår derfor å styrke Trygderetten med 5 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

– Jeg er fullt klar over at ingenting vi nå gjør kan lege de menneskelige sårene. Men jeg er opptatt av at staten skal gjøre opp for seg. Det aller viktigste er at sakene til dem som er rammet blir behandlet på nytt, slik at de kan få sin rettmessige oppreisning, sier Hauglie.