Historisk arkiv

Høring:

Foreslår nye regler for ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender nå forslag til endringer i ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon på høring. Reglene er nødvendige for å kunne beregne ektefellepensjon fra 67 år for de som i dag har bruttoberegnet ektefellepensjon og som er født i 1954 og senere.

Fra 1. januar 2001 ble det innført nettoberegnet ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon. Noen grupper ble imidlertid unntatt fra reglene, og mottar fortsatt bruttoberegnet ektefellepensjon som skal samordnes med ytelser fra folketrygden etter samordningsloven.

Pensjonsreformen innebærer blant annet en omlegging av reglene for opptjening av alderspensjon fra folketrygden. Nye opptjeningsregler gjelder fullt ut for personer født i 1963 eller senere, og fases gradvis inn fra og med 1954-kullet, som fyller 67 år i 2021. De nåværende reglene for samordning av bruttoberegnede ektefellepensjoner er ikke tilpasset de nye opptjeningsreglene i folketrygdens alderspensjon.

Reglene for samordning av brutto ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon er noe av det mest kompliserte regelverket i pensjonssystemet. Regelverket vil kompliseres ytterligere dersom samordningsreglene også skal tilpasses innfasingen av ny alders-pensjon fra folketrygden fra og med 1954-kullet.

I høringsnotatet foreslås det at regelverket for brutto ektefellepensjoner fra fylte 67 år ikke tilpasses ny alderspensjon fra folketrygden ved at det etableres nye samordnings­regler. Det foreslås i stedet at årskullene som er født i 1954 eller senere fra fylte 67 år får innfaset nettoberegnet ektefellepensjon.

Det foreslås at innfasingen følger innfasingen av nye opptjenings­regler for alderspensjon i folketrygden. Med en slik innfasing unngår en at det blir store forskjeller mellom påfølgende årskull.

– Det har snart gått 20 år siden ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon ble lagt om til en nettoytelse. Det er på høy tid å fase ut de bruttoberegnede ytelsene. Etter alle endringene som har skjedd i folketrygden har beregningsreglene for bruttoytelsene blitt særdeles kompliserte. Med dette forslaget ønsker regjeringen å unngå at regelverket for å beregne ektefelle­pensjoner kompliseres ytterligere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Høringsfristen er satt til fredag 14. februar 2020.