Historisk arkiv

Forsterket innsats i inkluderingsdugnaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd er sentrale ordninger når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i 2020.

– For å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet, prioriterer vi særlig virkemidler som gir individuell oppfølging og støtte i arbeidssituasjonen. Dette kan være helt avgjørende for å komme i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte styrkes med 10 millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med psykiske helseplager eller rusproblemer. Individuell jobbstøtte betyr koordinert arbeidsmarkeds- og helsebistand hvor kommune, spesialisthelsetjeneste og NAV-kontor samarbeider tett.

Funksjonsassistanse

Ordningen med funksjonsassistanse styrkes med 10 millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen.

Mentorordning

For 2020 legges det også opp til bruk av virkemidler hvor målet er å senke terskelen inn i arbeidslivet, som lønnstilskudd og mentor. Mentortiltaket er aktuelt for brukere som har behov for både faglig og praktisk bistand i arbeidssituasjonen. Det vil i 2020 bli satt igang informasjons- og kompetansetiltak for å øke bruken av ordningen. Kombinert med bruk av lønnstilskudd er dette viktige virkemidler i inkluderingsdugnaden.

Partene deltar i dugnaden

Partene i arbeidslivet bidrar til å fremme inkludering i arbeidslivet blant annet gjennom samarbeidsprosjektet "Vi inkluderer!". Prosjektet bygger på partenes egne erfaringer fra ulike modeller for arbeidsinkludering. Målet er å prøve ut en ny og samlende modell for både privat og offentlig sektor. Prosjektet ble startet i 2019 , og regjeringen foreslår at prosjektet fortsetter i 2020.

– Satsingen fra partene i arbeidslivet er et viktig bidrag inn i inkluderingsdugnaden og jeg håper samarbeidet kan gi et enda bredere tilbud til arbeidssøkere med bistandsbehov, sier Hauglie.

Nivået på arbeidsmarkedstiltak foreslås tatt noe ned på bakgrunn av et bedret arbeidsmarked med færre arbeidsledige.