Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Mer til kommunene og NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen kompenserer kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i AAP-regelverket fra 1.1.2018. Samtidig styrkes saksbehandlingskapasiteten i NAV for å kunne håndtere økt saksmengde som følge av endringene.

Regjeringen øker rammetilskuddet til kommunene med 90 millioner kroner. Økningen skal kompensere kommunene for anslåtte merutgifter til økonomisk sosialhjelp i 2019, som følge av endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Innstrammingen i vilkårene for unntak fra maksimal varighet i programmet har medført at færre får unntak, og at flere mottar økonomisk sosialhjelp etterpå. Analyser av de foreløpige Kostratallene for 2018 viser dette. Departementet er i dialog med KS med sikte på å kartlegge de langsiktige virkningene på kommunenes utgifter.

– Regjeringen følger opp enigheten med KS om at kommunene skal få kompensert større merutgifter som følge av endringene i AAP-regelverket. Det er for tidlig å si noe om de langsiktige økonomiske konsekvensene for kommunene av de samlede endringene i regelverket, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Samtidig medførte endringene i regelverket at saksmengden i NAV økte. Regjeringen styrker derfor saksbehandlingskapasiteten i NAV med 15 mill. kroner. Styrkingen skal øke Arbeids- og velferdsetatens kapasitet til avklaring av videre rett til ytelse for mottakere av arbeidsavklaringspenger, samt styrke klagesaksbehandlingen.