Historisk arkiv

Ny rettshjelpsordning skal sikre berørte i EØS-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen etablerer et særskilt rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning. Tiltaket skal gjelde personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land.

– I de tilfellene der bruker ønsker å klage på NAVs nye vedtak, vil den nye rettshjelpsordningen sikre de berørte gratis juridisk bistand. Feilpraktiseringen av EUs trygdeforordning er en alvorlig sak, og regjeringen er opptatt av å rydde opp og rette opp i alle feil. Den nye rettshjelpsordningen er et viktig steg på veien i denne oppryddingen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

NAV gjennomgår nå saker av eget tiltak for å vurdere omgjøring. Rettshjelptiltaket vil gjelde saker der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Videre gjelder det for krav om erstatning for dekning av økonomisk tap. NAV har på sin hjemmeside gitt grundig informasjon om hva en skal foreta seg dersom en mener å være omfattet av feilen som NAV har begått i disse sakene.  Det er derfor ikke behov for advokatbistand for å be om gjenopptak av egen sak.

– Dette er en alvorlig sak, som har rammet mange enkeltmennesker. Det er derfor viktig å sikre at de er berørt får tilbud om juridisk bistand, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Rettshjelpsordningen trer i kraft umiddelbart.