Historisk arkiv

Historisk arkiv

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe: Slik kan Norge få flere i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte torsdag 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sysselsettingsutvalgets oppdrag var å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting.

– Mye går bra i Norge, men vi trenger å få flere i jobb. Vi har mange på helserelaterte ytelser og svakere sysselsettingsutvikling enn mange andre land. Rapporten fra en samstemt ekspertgruppe danner et godt utgangspunkt for videre drøftelser med partene i arbeidslivet om hva vi bør gjøre for å sikre velferdssamfunnets bærekraft, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Steinar Holden (med blomsterbukett i hendene) og Anniken Hauglie med sysselsettingsutvalgets NOU i hendene, stående på scenen med lysbilde i bakgrunnen.
Professor Steinar Holden (UiO) overrakte ekspertgruppens NOU «Arbeid og inntektssikring» til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie torsdag 29. mars. Foto: ASD

Høy sysselsetting er avgjørende

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av de som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier professor og utvalgsleder Steinar Holden.

I tråd med mandatet har ekspertgruppen lagt vekt på tiltak for gruppene som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og for grupper som med bedre tilrettelegging kan komme inn i arbeidsmarkedet. Det er også forslag til hvordan inntektssikringsordningene kan endres med sikte på økt sysselsetting.

– Høy sysselsetting er avgjørende både for den enkeltes mulighet for forsørgelse og selvrealisering, og for å gjøre velferdssystemet robust overfor framtidige utfordringer. For å øke sysselsettingen er det nødvendig med en bredt anlagt politikk som berører mange områder, sier Holden.

 De viktigste forslagene fra ekspertgruppen er: 

  • En ny sykepengeordning
  • En arbeidsorientert uføretrygd
  • Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

To faser

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ved overleveringen av denne rapporten er ekspertgruppen ferdig med fase én. Deretter skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting. Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.

– Jeg er glad for at lederne på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har takket ja til å delta i det videre arbeidet, sier statsråden. 

Les mer

Opptak av pressekonferansen

Nett-tv Overlevering av sysselsettingsutvalgets NOU

Se sendingen her

Se sendingen her