Historisk arkiv

Historisk arkiv

TBU: Rapport etter mellomoppgjøret 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Rapport etter mellomoppgjøret 2019.

Beregningsutvalget la i dag, 21. juni, fram rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2019». Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør.

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved mellomoppgjøret i 2019 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 3,2 prosent i 2019.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2019 1,1 prosent. Sammen med  tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 1,9 prosentpoeng.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2019 1,1 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 1,8 prosentpoeng.

I staten er overhenget til 2019 1,5 prosent. Sammen med de avtalte tilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,0 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2019 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,0 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2019 0,8 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,1 prosentpoeng for de oppgjørene som er avsluttet.

I Spekter-bedrifter i helseforetakene er overhenget til 2019 1,9 prosent. Sammen med sentrale og lokale tillegg bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 3,1 prosentpoeng for de oppgjørene som er avsluttet.

For ansatte i finanstjenester er utvalgets beregnede overheng til 2019 1,5 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2018 til 2019 med 2,5 prosentpoeng.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2019. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Likelønnstrekk ved oppgjørene

Ekstra lønnstillegg på avtaler med lavt lønnsnivå i LO-NHO-området, økte minstelønnssatser i Virke-LO-området og kronetillegget i regulativet i finanstjenester treffer kvinner mer enn menn. Mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat er det avtalt høyere prosenttillegg i lønnstrinn der kvinner er i flertall. Det særskilte lønnstiltaket i KS-området løfter særlig stillinger med mange kvinner.

Rapporten finner du på rapporter fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 21 09 48 08/488 82 950
E-post: adne.cappelen@ssb.no

Vedleggstabell

Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert1 i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gj.sn. 2014-184

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,0

2,5

2,0

2,6

2,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

 

- Tarifftillegg

0,7

0,2

0,4

0,4

0,5

0,8

 

- Lønnsglidning

1,1

1,3

0,6

1,1

1,2

 

1,1

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,2

2,5

2,2

2,7

2,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,4

1,3

1,5

1,1

1,4

1,4

 

- Lønnsglidning

1,8

1,2

0,7

1,6

1,4

 

1,3

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,5

3,3

2,5

3,1

2,7

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,0

1,0

0,7

0,9

0,8

1,1

 

- Tarifftillegg

0,5

0,4

0,2

0,0

0,1

0,2

 

- Garantitillegg

0,6

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

 

- Lønnsglidning

1,4

1,5

1,1

1,7

1,3

 

1,4

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,2

4,3

2,5

3,8

3,2

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,3

1,1

1,1

0,9

1,0

1,5

 

- Tarifftillegg

1,0

0,4

0,2

0,5

0,7

1,0

 

- Lønnsglidning

0,9

2,8

1,2

2,4

1,5

 

1,8

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,4

2,8

2,4

2,3

2,7

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

2,0

0,4

1,5

0,6

1,5

 

- Tarifftillegg

2,0

0,1

1,6

0,5

1,9

1,5

 

- Lønnsglidning

0,5

0,7

0,4

0,2

0,2

 

0,4

Kommuneansatte2:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,22

3,32

2,5

2,5

2,9

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

1,8

0,7

0,9

1,4

0,7

 

- Tarifftillegg

2,1

0,9

1,4

1,2

1,0

2,0

 

- Lønnsglidning

0,6

0,6

0,4

0,4

0,5

 

0,5

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,32

3,92

2,5

2,3

2,8

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,3

2,6

0,6

0,9

1,3

0,7

 

- Tarifftillegg

2,0

1,0

1,5

1,3

1,2

1,9

 

- Lønnsglidning

0

0,3

0,4

0,1

0,3

 

0,2

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,72

3,22

2,5

2,6

3,0

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

1,6

0,7

0,9

1,4

0,7

 

- Tarifftillegg

2,1

1,1

1,5

1,1

1,0

2,0

 

- Lønnsglidning

1,0

0,5

0,3

0,6

0,6

 

0,6

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,4

2,7

2,03

3,63

3,4

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,7

1,2

0,4

1,6

0,9

1,9

 

- Tarifftillegg

2,5

1,4

1,53

1,1

2,1

1,25

 

- Lønnsglidning

0,2

0,1

0,1

0,93

0,4

 

0,3

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,3

2,7

2,4

2,4

2,9

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,8

 

- Tarifftillegg

2,4

1,8

1,7

1,7

2,1

2,35

 

- Lønnsglidning

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

 

0,1

1) På grunn av strukturendringer eller avrunding vil ikke alltid tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

2) Kommuneansatte omfatter også undervisningsansatte. For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette anslått å trekke ned årslønnsveksten i 2014 med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten i 2015 påvirket.

3) For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette er anslått å trekke ned årslønnsveksten i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trekke opp veksten i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere er beregnet å trekke ned årslønnsveksten i 2016 og ytterligere trekke opp veksten i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

4) I gjennomsnittet inngår tall som er beregnet på forskjellig grunnlag som en følge av innføringen av A-ordningen. Geometrisk gjennomsnitt.

5) For de oppgjørene som er avsluttet per 20. juni 2019.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.