Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om gradvis å utfase forsørgingstillegg som i dag kan gis til alderspensjonister.

Forsørgingstilleggene, som består av ektefelletillegg og barnetillegg, kan gis til alderspensjonister som er fylt 67 år dersom de forsørger barn under 18 år eller en ektefelle.

– Alderspensjonister som i dag mottar forsørgingstillegg er i all hovedsak menn som forsørger yngre koner i yrkesaktiv alder. Jeg mener dette er en utdatert ordning som bør avvikles, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

8 av 10 av de forsørgede kvinnene bor enten i utlandet eller har flyttet til Norge.

Alderspensjonisters ektefelletillegg

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det er om lag 2000 alderspensjonister som får utbetalt ektefelletillegg. 99 prosent av disse er menn. 80 prosent av ektefellene som blir forsørget er under 67 år og dermed i yrkesaktiv alder. 20 prosent er under 50 år. Ektefellene som blir forsørget har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet siden ektefelletillegget ikke ytes dersom ektefellen har egen inntekt over 1 G, mottar uføretrygd eller alderspensjon. En tredjedel av mottakerne har på et tidspunkt flyttet til Norge, mens en tredjedel bor i utlandet. Gjennomsnittlig utbetalt månedlig tillegg er 2.800 kroner.

Alderspensjonisters barnetillegg

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det er om lag 500 alderspensjonister som får utbetalt barnetillegg for barn under 18 år, og samtlige er menn. Gjennomsnittlig alder på mottakeren er 72 år. Barnetillegget utbetales hovedsakelig til forsørgere med tre eller færre barn. I overkant av 60 prosent forsørger ett barn. Halvparten av mottakere av barnetillegg har enten innvandret til Norge eller er en nordmann bosatt i utlandet. Gjennomsnittlig utbetalt månedlig tillegg er 2.300 kroner per barn.

Eksport av forsørgingstillegg

De to enkeltlandene med flest mottakere av forsørgingstillegg i utlandet er Thailand og Filippinene. Regjeringen har også hatt ute på høring et forslag om å stoppe eksport av begge forsørgingstilleggene til land utenfor EU.

Les også:

Styrker arbeidsinsentivene

Den foreslåtte utfasingen av forsørgingstilleggene bygger videre på innrettingen mot individbaserte ytelser som styrker arbeidsinsentivene. Forslaget innebærer at det ikke innvilges barnetillegg fra og med 2021 og at innvilgede barne- og ektefelletillegg fases gradvis ut i perioden 2023–2027. Forslaget vil medføre mindre forskjeller mellom kull og gi mottakerne tilstrekkelig tid til å tilpasse seg før ordningen avvikles.

Utenfor arbeidslivet

Forsørgingstilleggene kan gjøre det lettere for familien å velge at kvinnen skal være helt eller delvis utenfor arbeidslivet siden begge tilleggene avkortes mot husholdningens inntekt. 75 prosent av mottakerne av barnetillegg lever i parforhold. Barnas mødre er i yrkesaktiv alder, og mange av disse er omfattet av nye opptjeningsregler i folketrygden der alle år i arbeid gir økt opptjening av alderspensjon. 

– Å basere livet sitt på mannens forsørgertillegg er en kortsiktig løsning. For disse kvinnene er det bedre å komme seg i jobb, forsørge seg selv gjennom eget arbeid og tjene opp rett til egen alderspensjon, sier Hauglie og legger til:

– I de tilfellene hvor familier sliter med å få endene til å møtes, vil bortfall av forsørgertillegg til alderspensjon kunne erstattes av andre ordninger rettet mot lavinntektsfamilier, som økonomisk sosialhjelp og bostøtte.

Fakta om forsørgingstilleggene

Fra 1. mai 2019 utgjør fullt ektefelletillegg 47 856 kroner per år, mens fullt barnetillegg utgjør 38 284 kroner for hvert barn per år. Tillegget reduseres på grunn av manglende trygdetid og prøves mot husholdningens samlede inntekt. Beløpet som betales ut varierer i stor grad, og minste utbetalte beløp er 2 kroner per måned.

Høringsfristen er satt til tirsdag 13. desember.

Les og svar på høringen: