Historisk arkiv

Lønnskompensasjon til permitterte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering redusert til to dager. Stortinget har bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G, i ytterligere 18 dager.

Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til 2 dager.

Nå er den midlertidige ordningen med full lønn i 18 dager etter arbeidsgiverperioden klar.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass kompensasjonsordningen for permitterte arbeidstakere. Den nye ordningen er enkel, slik at den skal være håndterbar for NAV, og den gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er glad for at ordningen også omfatter studenter.

– Jeg har tidligere sagt at vi jobber med å sikre at ingen faller mellom alle stoler. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen har landet på en ordning som tetter enda et hull for studenter som har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Denne nye lønnskompensasjonen sammen med det frivillige tilleggslånet med stipend i Lånekassen vil være et godt bidrag for å få betalt faste utgifter i tiden fremover og at ingen trenger å avslutte utdanningen sin, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Ytelsen gis i 18 kalenderdager

Den nye ytelsen gis ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Dette betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Beregning av ytelsen

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen.

For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

Søknad og utbetaling

Den permitterte må søke for å kunne få denne stønaden. For at det skal være mulig å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig for NAV å behandle søknaden før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden.

Refusjon av forskuttert lønn fra arbeidsgiver

Det er allerede en del arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine permitterte arbeidstakere i de 18 dagene utover arbeidsgiverperioden. Disse arbeidsgiverne vil få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. For å forenkle saksbehandlingen i NAV vil denne muligheten opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020.

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon innen 31. desember 2020.