Forsiden

Historisk arkiv

Lovutvalg skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Professor Halvard Haukeland Fredriksen er i statsråd 23. juni oppnevnt som leder for lovutvalget som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

– I lys av EØS-saken er det behov for å se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de internasjonale avtalene som Norge er bundet av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lovutvalget skal gjennomgå forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Utvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området, og bidra til en bedre forståelse av rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg når det gjelder trygdekoordinering.

Utvalgets arbeid vil kunne gi grunnlag for at den samlede betydningen som trygdelovgivningen og de internasjonale avtalene har for rettighetene til medlemmene i folketrygden, blir forelagt for Stortinget.

Lovutvalget skal videre se på hvordan hensynet til et enkelt og klart lovverk kan ivaretas innenfor rammene av EØS-avtalens krav til gjennomføring, og hvordan en lovtekst som ivaretar disse hensynene konkret kan utformes. Utvalget bør i arbeidet ta hensyn til at loven i stor utstrekning skal forstås og anvendes av brukergrupper uten juridisk bakgrunn.  Lovutvalget skal blant annet følge opp eventuelle relevante læringspunkter fra granskningsutvalget som ledes av professor Arnesen.

Utvalget starter arbeidet sitt så snart som mulig, og skal legge frem sin utredning for Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. juni 2021. 

Utvalgets medlemmer

Leder:

Halvard Haukeland Fredriksen, professor, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Øvrige medlemmer:

Eyvin Sivertsen, lagdommer, Oslo

Hilde K. Ellingsen, advokat, Oslo

Marianne Nergaard Magnus, tingrettsdommer, Vågan

Essi Rentola, direktør, Helsinki

Utvalgets mandat