Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager.

Refusjon for sykepenger

Alle som er sykemeldt grunnet koronapandemien har rett på sykepenger. Dette gjelder personer som enten er, eller mistenkes å være, smittet av covid-19. Økt sykefravær i denne situasjonen får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og norsk næringsliv. For å redusere konsekvensene vil arbeidsgivere få refundert sykepenger fra dag 4, dersom sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Forskrifter for dette ble fastsatt i statsråd fredag 27. mars.

– Mange bedrifter opplever nå en svært vanskelig situasjon hvor hele eller deler av inntektsgrunnlaget deres forsvinner, samtidig som fraværet og kostnader relatert til dette øker. For å avhjelpe situasjonen tar staten over deler av regningen. Arbeidsgivere skal fortsatt utbetale sykepenger for de første 16 dagene, men kan nå kreve refusjon fra trygden for sykepenger fra 4. til 16. dag, dersom sykefravær skyldes covid-19, sier Torbjørn Røe Isaksen.

For at det skal være praktisk mulig å refundere sykepenger for disse tilfellene, må arbeidstaker i egenmeldingen informere om at sykefraværet skyldes covid-19 pandemien. På forespørsel og ved en eventuell kontroll fra NAV, vil arbeidsgivere måtte framvise dokumentasjon på at arbeidstaker har oppgitt at fraværet er relatert til covid-19-pandemien.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil kunne få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende.

Utvider egenmeldingsperiode

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Dette gjelder alle typer sykefravær.

– I en krisesituasjon som vi nå opplever må vi sørge for at fastlegene og legevaktlegene kan bruke sin tid, kompetanse og arbeidskraft på å behandle pasienter, ikke på å skrive sykmeldinger. Derfor er bruk av egenmeldinger spesielt viktig nå, sier statsråden.

Det er likevel viktig å understreke at retten til å bruke egenmelding kan forsvinne dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Disse reglene har virkning fra og med mandag 16. mars.

 

Søknadsløsning for arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende og frilansere

Forskrift