Historisk arkiv

Regjeringen gir støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

– Mange selvstendige næringsdrivende og frilansere har mistet inntekt og oppdrag på grunn av koronapandemien. Vi har allerede innført omfattende tiltak for å redusere utgiftene for arbeidsgiverne og sikre inntektene til arbeidstakere som mister jobben eller blir permittert. Nå sørger vi for at også de som driver for seg selv blir kompensert, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ordningen, som følger opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien. Ordningen vil gi en dekning på 80 prosent for inntekt under 6 G regnet på årsbasis (om lag 600 000 kr). Det betyr at ordningen kan gi en utbetaling på maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil den gjenværende inntekten trekkes fra i ytelsen med 80 prosent, da det kun er tapet som erstattes. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.

Det vil ikke være mulig å kombinere maksimal ytelse med lønnsinntekt. Lønnsinntekt ved siden av ytelsen reduserer det mulige beregningsgrunnlaget til under 6 G, krone for krone. Personer som har andre ytelser til livsopphold, slik som sykepenger, dagpenger mv. har ikke rett til den midlertidige ytelsen basert på den samme inntekten. NAV skal administrere ordningen, og en teknisk løsning i NAV for søknad og umiddelbar utbetaling vil være på plass i mai. Det vil komme nærmere informasjon om dette.

Alternativ løsning ved akutt økonomisk behov

Flere opplever et akutt behov for økonomisk bistand som følge av koronapandemien. Det er derfor utarbeidet en veileder for forenklet behandling av søknader om sosialhjelp.

– Det er vanskelige tider for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto de kan leve av i en overgangsperiode. Med den forenklede veilederen for behanding av sosialhjelpsøknader har vi i praksis gjort det enklere for folk å få innvilget sin søknad, sier statsråden.

I veilederen legges det blant annet opp til at NAV kan lempe på kravene til dokumentasjon, og at de kan være mer tilbakeholden med å kreve salg av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget en sosialhjelpsøknad. Søknaden er tilgjengelig på nav.no. Selvstendig næringsdrivende og frilansere som trenger økonomisk bistand i påvente av kompensasjonsytelse vil få søknad om sosialhjelp behandlet etter disse retningslinjene.