Historisk arkiv

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler.

Har du behov for forskudd på dagpenger?

Utbruddet av koronaviruset (Covid-19) har store og akutte konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Mange virksomheter er pålagt å holde stengt, og ringvirkningene av tiltak for å begrense smitte er betydelige. Dette har resultert i et svært høyt antall permitteringer i en rekke næringer.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sansjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

– Regjeringen og Stortingets mål er å redde norske arbeidsplasser og gi sikker inntekt til arbeidstakere i den akutte situasjonen de har havnet i. Folk skal ha jobber å gå tilbake til når krisen er over og penger til å klare seg mens krisen pågår, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– NAV jobber på spreng for å behandle et enormt antall søknader og for å få nytt regelverk på plass. Alle skal få det de har krav på, men det vil ta noe tid før alt er på plass, sier statsråden.

 

Fakta om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling. 

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

Allerede iverksatte permitteringer

Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager.

Regelverksendringene