Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Styrker NAVs budsjett med 500 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til NAV midlertidig med 500 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av koronapandemien.

Det siste halve året har NAV opplevd et historisk press. De har mottatt nesten fem ganger så mange dagpengesøknader som i fjor og en rekordhøy ledighet har ført til at flere folk har hatt behov for oppfølging og veiledning. I tillegg har NAV jobbet intenst for å få på plass nye eller endrede ordninger besluttet i Stortinget.

– Presset på enkelte av NAVs ytelser førte naturlig nok til at de måtte omprioritere innsatsen internt. En del oppgaver som ble nedprioritert i vår og sommer må tas tak i nå. Det er åpenbart at denne ekstraordinære situasjonen og konsekvensene av den kommer til å følge NAV inn i 2021. Det er derfor behov for en midlertidig styrking av NAV, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Etter en solid innsats i NAV er saksbehandlingstiden i dagpengesaker nå tilbake til normalen, og en del ansatte som ble omdisponert er tilbakeført til sine vanlige arbeidsoppgaver. NAV forventer likevel at situasjonen fremover blir krevende. Rekordmange søknader vil sannsynligvis gi en tilsvarende økning i antall klagesaker, og det legges til grunn at ledigheten i 2021 forblir høyere enn vanlig.

Med regjeringens budsjettforslag er NAV bedre rustet til å håndtere konsekvensene av koronakrisa, blant annet ved at de kan videreføre flere av personene som ble midlertidig ansatt for å håndtere koronakrisen i 2021. Slik kan NAV fortsette å gi brukerne gode tjenester i en krevende tid.

– I denne situasjonen er det viktig å sikre oppfølging av ikke bare arbeidssøkere som er nær arbeidslivet, men også unge uten yrkeserfaring og dem som er dårligere stilt grunnet svakere kvalifikasjoner, språkkunnskaper eller helse. Konkurransen om stillingene har økt, og det kreves en sterkere innsats for å støtte disse arbeidssøkerne, sier Asheim.