Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Styrker tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde med 31,8 millioner kroner fra 2021. Med styrkingen kan NAV øke antall fast ansatte tolker i tolketjenesten med inntil 34 årsverk.

NAV tolker for hørselshemmede, døve og døvblinde. Tolking utføres både av fast ansatte tolker ved NAV Hjelpemiddelsentral og av frilanstolker. Nesten 10 prosent av innmeldte tolkeoppdrag blir i dag ikke dekket fordi man ikke greier å skaffe tolk. Dette har over tid skapt misnøye blant brukere og tolker.

– Å øke antall fast ansatte tolker med inntil 34 årsverk vil gi bedre dekning av innmeldte oppdrag, slik at brukerne i større grad får den tjenesten de har krav på når de trenger den. Dette gir økt forutsigbarhet for brukerne og bedre tjenester, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

En økning i antall fast ansatte tolker forventes å medføre en viss reduksjon i utgiftene til frilanstolker. 15,8 millioner kroner av styrkingen er derfor dekket inn gjennom en overføring fra bevilgningene som dekker utgifter til frilanstolker.

Det er utviklet en ny formidlingsløsning for tolkeoppdrag, som innføres i hele landet i løpet av 2020, slik at formidlingen av tolkeoppdrag blir bedre og mer effektiv. For å gjøre tolketjenestene mer tilgjengelige for brukerne, er det også tatt i bruk en ny løsning for fjerntolking. Disse tiltakene, sammen med en økning i antall fast ansatte tolker, vil bidra til å effektivisere tolketjenestene til beste for brukerne.