Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Unge med psykiske helseproblemer får ekstra jobbhjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen innfører individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Denne ordningen skal hjelpe unge med psykiske helseproblemer ut i arbeid og redusere utenforskap.

– Rundt 21 000 av de uføre er unge, og antallet har mer enn doblet seg siden 2013. Dette er en alvorlig utvikling det må tas tak i. Flere unge faller ut av utdanningen sin, og blir stående uten arbeid på grunn av psykiske helseproblemer. Vi setter derfor i gang individuell jobbstøtte for unge, i håp om å få flere ut i arbeid og unngå varig utenforskap, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen tatt initiativ til å sette i gang et forsøk med individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Forsøket er en del av en styrket oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, på 50 millioner kroner. Målet med IPS-ung er at flere unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer ved hjelp av jobbstøtten, kommer seg ut av utenforskapet og inn i jobb. Forsøket vil også styrke tilbudet til unge mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), hvor om lag 70 prosent under 30 år har psykiske lidelser.

Flere unge mottar uføretrygd

Det er 20 800 unge uføre (18-29 år), og disse utgjør 2,5 prosent av alle i denne aldersgruppen. Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Oslo Economics og Frischsenteret se på årsakene til at stadig flere unge mottar uføretrygd. De har også vurdert i hvilken grad psykisk helse er en forklarende faktor. Rapporten viser at en stor andel unge uføre har fått psykiske diagnoser før de innvilges uføretrygd, og mange har hatt slike diagnoser lenge før uføretidspunktet. 70 prosent av de nye uføre mellom 25 og 29 år har en psykisk lidelse.

 

Regjeringen er opptatt av å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet og har blant annet tatt initiativ til en inkluderingsdugnad. Målgruppen er personer med hull i CV-en og nedsatt funksjonsevne. I inkluderingsdugnaden er oppfølging av personer med psykiske helseproblemer et sentralt innsatsområde. Mange med psykiske lidelser står i fare for å gå over på uføretrygd, og det er viktig å motvirke denne utviklingen. Gjennom individuell jobbstøtte (IPS) skal det være fokus på arbeid tidlig i behandlingsløpet, og tiltaket har vist god effekt på overgang til jobb.