Historisk arkiv

Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

Regjeringen har allerede gjort en rekke endringer i regelverket for de som nå blir oppsagt eller blir permittert. Samtidig var en del arbeidsledige eller permittert også før koronakrisen. Flere av dem er i ferd med å gå ut maksperioden for dagpenger.

Oppdatert: Midlertidige ordninger forlenges

Sikres inntekt

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tøft arbeidsmarked

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i underkant av 4500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni. Disse vil møte et arbeidsmarked med høy ledighet. I og med at denne gruppen i hovedsak har brukt opp sine dagpengerettigheter i en periode med langt lavere ledighet, er det rimelig å anta at de vil stille svakt på jobbmarkedet. Å midlertidig forlenge deres stønadsperiode, vil sikre dem inntekt i en periode der man i liten grad vil kunne forvente at Arbeids- og velferdsetaten har særlig kapasitet til å bistå med oppfølging.

Spesialregler

Med nye regler forlenges dagpengeperioden for dem som var i ordningen før 1. mars 2020 midlertidig til og med 30. juni 2020. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

Også permitterte

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gis en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier statsråden og legger til:
– Vi vil i tillegg fortløpende vurdere flere tiltak når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Arbeidssøkere på AAP

Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 30. juni 2020.

 

Fakta om maksgrensen for dagpenger

Etter folketrygdloven § 4-15 er dagpengeperioden 104 uker for de som tidligere har hatt arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (G) siste 12 måneder, og 52 uker dersom inntekten har være lavere. Personer som har avtjent minst tre måneders militærtjeneste​ eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste, kan motta dagpenger i 26 uker etter særlige regler i folketrygdloven § 4-19.