Historisk arkiv

Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok tirsdag utredningen fra Trygdekoordineringsutvalget som ble satt ned i kjølvannet av saken om Navs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav for rett til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

Utvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 og har gjort en helhetlig gjennomgang av trygdelovgivningen sett opp mot folkerettslige forpliktelser med hensyn til trygdekoordinering.

– Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven - det var grunnen til at vi satte ned utvalget i fjor. Praktiseringen av de oppholdskravene som saken om feiltolkning av trygdeforordningen dreide seg om, er allerede lagt om. Når lovteksten justeres, vil reglene også bli lettere å forstå, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning
Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning, ledet av jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen. Foto: ASD/UiB

Trygdekoordineringsutvalgets utredning gir for første gang en samlet gjennomgang av Norges folkerettslige forpliktelser på trygdeområdet og disses konkrete betydning for norske trygdeytelser.

– Jeg og departementet vil nå studere utvalgets vurderinger og mange forslag grundig, og vi tar sikte på å sende utredningen på høring før sommeren. Høringen vil gi viktige innspill til det videre lovarbeidet i denne saken.

Jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen har ledet utvalgsarbeidet.