Historisk arkiv

Avklaring fra Høyesterett i saken om feilpraktisering av oppholdskrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Den ferske dommen fra Høyesterett betyr at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 1. juni 2012.

– Med dommen fra Høyesterett har vi fått den endelige avklaringen som trengs for å bli ferdig med denne saken. Og viktigst: de straffedømte får nå satt et endelig punktum for sakene sine, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Straffesaker

Setteriksadvokaten har ansvaret for å begjære gjenopptak av straffesaker både før og etter 2012 for Gjenopptakelseskommisjonen. Nav er i dialog med Setteriksadvokaten om hvordan Nav best mulig kan bistå i dette arbeidet. Det er så langt avdekket åtte straffedømte mellom 2008 og 2012, i tillegg til de 78 som er avdekket etter 2012. Av disse åtte er det tre som har fått ubetinget dom. 37 av de domfelte etter 2012 har tilbakebetalingskrav for en periode før 2012. Disse tilbakebetalingskravene blir nå prioritert av Nav.

Ber berørte ta kontakt med Nav

Høyesteretts dom betyr også at de rettslige avklaringene som trengs for å behandle saker før 2012 er på plass. Fra før har regjeringen lagt til grunn at Navs feilpraktisering har strukket seg tilbake til 1. juni 2012.

Som oppfølging av Høyesteretts dom, ber nå regjeringen Nav om å behandle saker fra før 2012.

– Vi kommer i dag til å sende et brev til Nav om å starte behandlingen av saker før 2012, sier statsråden.

Personer som mener de kan være berørt av feilpraktiseringen kan ta kontakt med NAV for å få saken sin vurdert på nytt. I tillegg til at berørte selv tar kontakt med Nav, vil Nav også behandle alle saker de avdekker gjennom sitt øvrige arbeid.

– For å sikre rask oppfølging av sakene, ber vi personer som mener de er berørt om å ta kontakt med Nav, sier Røe Isaksen.

Behandles på samme måte som sakene etter 2012

Alle som henvender seg til Nav, og som er berørt av feilpraktiseringen, vil få saken behandlet på samme måte som de som allerede har fått sakene sine behandlet på ny. Det vil si at de kan benytte seg av fritt rettsråd, klagenemd og erstatningsordningen.

Skille i 2012  

Det har pågått en juridisk diskusjon om hvor lenge reglene har vært feilpraktisert.

– Jeg har holdt fast på at det er domstolene som må fastsette gjeldende rett. Den avklaringen har vi nå fått, sier Røe Isaksen.

Granskingsutvalget var delt i synet på dette. EFTA-domstolen – og nå Høyesterett – mener at det gikk et skille i 2012. Sakene etter 2012 har vært feilpraktisert fordi den nye trygdeforordningen som kom i 2012 ga anledning til å motta de aktuelle ytelsene ved opphold i andre EU/EØS-stater. Sakene før 2012 er ikke feilpraktisert på grunn av bestemmelsene i trygdeforordningen som gjaldt da, men fordi selve EØS-avtalen ga adgang til å ta med ytelsene til andre EU/EØS-stater.

I tillegg til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger, gjelder dette også for de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger og attføringspenger som senere ble erstattet av arbeidsavklaringspenger.