Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Flere får varig tilrettelagt arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det betyr at tiltaket styrkes med om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021.

– Gjennom varig tilrettelagt arbeid kan personer med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging inkluderes i arbeidslivet. Det å ha en jobb å gå til er verdifullt for folk, og jeg er glad for at vi nå åpner for at enda flere kan få innpass i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Varig tilrettelagt arbeid skal bidra til kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver for personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 har antall VTA-plasser økt med om lag 30 prosent. Det utgjør om lag 2 900 plasser. 

– Vi må inkludere flere i arbeidslivet. Med denne styrkingen vil vi til sammen kunne gi arbeid til mer enn 12 000 personer som ellers ville stått utenfor arbeidsmarkedet. Det har aldri tidligere vært bevilget penger til så mange VTA-plasser, sier Torbjørn Røe Isaksen.