Forsiden

Historisk arkiv

Foreslår å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år.

– Folk lever lenger og får flere friske år. Kombinert med lavere fødselstall skaper det noen utfordringer for bærekraften i velferdsstaten vår. Det er helt nødvendig at flere jobber lenger, og mange ønsker også å gjøre det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere må jobbe lenger

I Norge er det litt over 4 personer i arbeidsfør alder per person over 67 år. I 2060 vil dette være redusert til 2,2 personer, og i 2100 er tallet nede på 1,8. Det har betydning for bærekraften i velferdsstaten vår. En økning i aldersgrensen i staten har som mål å bidra til at flere velger en lenger yrkeskarriere.

Levealdersjusteringen i pensjonssystemet innebærer også at man må stå lenger i jobb for å oppnå et visst nivå på alderspensjonen etter hvert som levealderen øker. Etter omleggingen av offentlig tjenestepensjon vil også flere enn tidligere se seg økonomisk tjent med å stå lenger i arbeid.

Økt levealder tilsier også at flere eldre har helsemessige forutsetninger for å stå lenger i jobb. Selv om det i dag er få som arbeider fram til 70-årsalderen, har mange seniorer god kompetanse og arbeidskapasitet til å stå lenger i arbeid. Mange ønsker også å jobbe lenger.

Følger opp Granavolden-plattformen

I Granavolden-plattformen sier regjeringen at den vil «Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven».

– Vi har allerede økt aldersgrensene i privat sektor til 72 år. Nå mener vi tiden er inne for også å gjøre denne endringen for statlig ansatte, sier statsråden. 

Samtidig med økningen i aldersgrensen fra 70 til 72 år foreslås det i proposisjonen noen nødvendige tilpasninger i lov om Statens pensjonskasse.