Historisk arkiv

Foreslår forbedringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om å forbedre reglene for behovsprøving av barnetillegg.

Barnetillegg til personer som mottar uføretrygd eller alderspensjon er behovsprøvd mot inntekt. Når et barn blir forsørget av flere som mottar uføretrygd eller alderspensjon, er det den som har rett til høyest tillegg som mottar utbetalingen. Enkelte erstatningsutbetalinger er unntatt fra inntektsprøvingen. 

– I dag er det avgjørende hvem av foreldrene som mottar erstatningen, og hvem av foreldrene som får barnetillegget utbetalt. Dermed kan det være tilfeldig om erstatningen fører til reduksjon av barnetillegget eller ikke. For å unngå slike tilfeldige utslag, foreslår vi å utvide unntaket, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dersom det har vært utbetalt for lite eller for mye i barnetillegg, foretas det et etteroppgjør for fjoråret når skatteoppgjøret er klart. Dersom den uføretrygdede døde i samme år som etteroppgjøret gjelder for, foretas det ikke et etteroppgjør. Dersom dødsfallet er senere, er det unntak for tilbakekreving, mens en eventuell etterbetaling gjennomføres. Det foreslås at disse unntakene også skal gjelde for en gjenlevende ektefelle som selv er uføretrygdet.

Endringene vil berøre svært få, men er en viktig forbedring for dem det gjelder.