Historisk arkiv

Sender jobbforslag på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalgets rapporter sendes på høring.

Sysselsettingsutvalgets arbeid har skjedd i to faser. Rapportene fra både fase 1 og 2 sendes på høring.

I fase 2 har utvalget forslag og vurderinger på en rekke områder for at inngangen til arbeidslivet skal bli lettere og at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres:

  1. Kompetanse og kvalifisering, slik at framtidige og nåværende arbeidstakere blir bedre kvalifisert til å ta del i arbeidslivet og gjøre sine arbeidsoppgaver.
  2. Oppfølging og aktivisering, for å styrke den arbeidsrettede aktiviteten blant de som er utenfor arbeidslivet.
  3. Innpass og inkludering, for at utsatte grupper lettere skal komme i jobb, det vil si tiltak for å stimulere etterspørselen etter arbeidskraft.
  4. Arbeidsmiljø og forebygging, for å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legge til rette for inkludering og forlengede yrkeskarrierer.
  5. En sykepengeordning og tiltak knyttet til oppfølging av sykmeldte, som bidrar til å redusere sykefraværet og fremmer inkludering.
  6. En arbeidsorientert uføretrygd, for å redusere tilstrømmingen til uføretrygd og for at flere uføretrygdede kan få brukt sin arbeidsevne.
  7. Tiltak for unge utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, for å motvirke at de blir stående varig utenfor.
  8. Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre.

Koronakrisen forsterker utfordringene

Sysselsettingsutvalgets oppdrag var å analysere utviklingen i sysselsettingen og mottak av inntektssikringsytelser i Norge, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, og at færre faller utenfor arbeidslivet på langvarig stønad.

– Allerede før koronapandemien så man noen bekymringsfulle trekk ved det norske arbeidsmarkedet. Vi må ruste oss for tiden etter korona, sier statsråden.

Om utvalget

I fase én gikk en ekspertgruppe gjennom kunnskapsgrunnlaget og analyserte utviklingen i Norge sammenlignet med andre land. Gruppen foreslo tiltak for å øke sysselsettingen og la fram sin utredning 28. mars 2019, NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

I fase to har fageksperter fra fase én, samt ledere fra de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, fortsatt drøftingen med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og nye forslag.

Les mer om fase to her

Les mer