Forsiden

Historisk arkiv

Sterk innsats mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten var sterk også i 2020 tross strenge smitteverntiltak. Det viser a-krimsentrenes årsrapport.

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Koronapandemien har vist oss hvor viktig det er at kontrolletatene samarbeider for å slå ned på useriøse aktører. I år har de for eksempel bidratt til å avdekke og hindre misbruk av enkelte koronaordninger, og med kontroll av at smittevernsreglene følges på de ulike arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre så mange kontroller og aksjoner som tidligere. Likevel har 2020 vært preget av godt samarbeid mellom etatene og målrettet arbeid mot sentrale trusselaktører så langt dette har vært mulig.

– Vi skal arbeidslivskriminaliten til livs. Vi skal sørge for at organisert kriminalitet ikke får utnytte arbeidsmarkedet. Derfor vil vi ha et tilstrekkelig regelverk for informasjonsdeling og informasjonsbehandling i a-krimsamarbeidet. Vi vil denne våren foreslå endringer i loven for å gi større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kreves felles innsats

Arbeidslivskriminaliteten er sammensatt og må bekjempes gjennom felles innsats fra flere offentlige myndigheter. Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiet har etablert et omfattende og systematisk samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Det er etablert sju a-krimsentre hvor etatene er samlokalisert.

Gjennom felles kontroller kan etatene ta i bruk effektive sanksjoner for å begrense eller stanse de kriminelle aktørene, slik som overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, beslag og inndragning, stans av virksomheten eller bortvisning.

Det jobbes også med tiltak for enklere informasjonsdeling mellom etatene, mer effektiv inndragning, bedre tilgang til konkursopplysninger og straff for stråmannsvirksomhet.

Også andre steder i landet er det etablert samarbeid mellom etatene uten at de er fast samlokalisert. I tillegg er det samarbeid med en rekke andre myndigheter som har sanksjoner og virkemidler i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Rapporten