Historisk arkiv

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Regjeringen Solberg

TBU anslår konsumprisveksten til 2,8 prosent i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget publiserte 15. februar sin foreløpige rapport foran årets mellomoppgjør. Utvalget varslet samtidig at det ville vurdere anslaget på konsumprisveksten i 2021 på nytt i mars.

På grunnlag av ny informasjon har utvalget i dag gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 2,8 prosent fra 2020 til 2021. Den viktigste grunnen til at utvalget nå oppjusterer anslaget fra 2,6 prosent i februar er at oljeprisen forutsettes å øke mer enn hva utvalget la til grunn i den foreløpige rapporten.

Usikkerheten i anslaget er knyttet spesielt til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til hvordan pandemien påvirker økonomien og prisutviklingen slik den nå måles.

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2021. Vekst i prosent fra samme periode året før.

  

1. kv

2. kv

3. kv

4. kv

Året

KPI

3,0

2,5

2,9

2,8

2,8

KPI-JAE

2,7

2,0

2,0

1,9

2,2

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 976 36 282
E-post: geir.axelsen@ssb.no