Historisk arkiv

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies åpningsinnlegg på seminaret om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som Arbeids- og sosialdepartementet arrangerte 14. november 2017.

                                                  *Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Oljenæringen er en stor, viktig og svært lønnsom næring.

Ikke minst har den stor betydning for vår evne til å finansiere våre velferdsordninger.

Samtidig er det en næring som har høy risiko og potensiale for storulykker.

Går det først galt der ute – kan det gå voldsomt galt.

*

Derfor er jeg glad for å se hele næringen, forskere, stortingsrepresentanter og myndigheter komme sammen – for i fellesskap å ta tak i HMS-utfordringene i oljenæringen.

*

Grunn til uro

Som arbeidsminister er det mitt ansvar at vi har et godt vern mot ulykker og helseskader i oljenæringen.

Utviklingen de siste årene gir grunn til uro.

Få dager etter at jeg ble arbeidsminister, ble jeg varslet av embetsverket om to alvorlige hendelser på sokkelen:

Den tragiske dødsulykken på Cosl Innovator – riggen som ble truffet av en bølge – og dagen etter –

en ubemannet lekter som drev mot Valhall…

*

I fjor mistet 13 mennesker livet i den tragiske helikopterstyrten ved Turøy.

Og det var bare tilfeldigheter som gjorde at brønnkontroll-hendelsen på Songa Endurance i fjor høst ikke ble en storulykke.

Det er bekymringsfullt.

*

Det betyr ikke at det ikke gjøres mye godt HMS-arbeid der ute.

For det gjør det.

Mange leverer gullstandard!

Andre har en lang vei å gå.

Vi må ha hele næringen med oss, skal vi komme i mål.

Sammen med dere skal vi snu trenden!

Jeg aksepterer ikke strekk i laget.

*

Alle oljeselskapene må sørge for at HMS er høyt prioritert.

Ingen effektivisering skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

Særlig i nedgangstider må næringen være bevisst på å ikke slakke på arbeidet med storulykkes-risiko og HMS.

Oljenæringen må alltid være forberedt på at det som ingen tror vil skje, kan skje.

*

Tillit

Så må vi snakke om tillit..  

Tillit er en helt grunnleggende verdi i vår sikkerhetskultur – som er internasjonalt anerkjent.

Etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-gulfen, var det mange som vendte seg til Norge og Petroleumstilsynet.

Norge skal fortsatt være verdensledende på HMS i oljenæringen.

Jeg har fått signaler om at det gode partssamarbeidet kan være under press.

Derfor har jeg en klar beskjed til næringen:

Ta vare på, og legg til rette for det gode partssamarbeidet.

Det kommer ikke av seg selv.

Honnørord som tillit, samarbeid og respekt må fylles med innhold.

Det er lett å være enige i gode tider med god økonomi. Men det er i nedgangstider dere må hente ut merverdien av partssamarbeidet.

Selskapene må følge opp sitt ansvar for sikkerhetsnivået, og Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. 

Dette krever prioritet, ressurser og oppmerksomhet fra oss alle – fra næringen selv, fra arbeidstakersiden – og fra myndigheten.

*

En god sikkerhetskultur krever at ledelsen i selskapene har full kontroll på hvordan omstilling og prioriteringer påvirker risiko. 

Og det krever at organisasjonene og partene sentralt hjelper selskapene og partene lokalt til å følge opp det man er blitt enige om på treparts-arenaene.

*

Tillitsbaserte systemer er sårbare.

Systemet gir mye makt til ulike aktører.  

Men med makten kommer også mye ansvar.

Hele tillitsregimet kommer til å vakle om ikke de tre partenes roller og ansvar respekteres.

Dette vil blant annet bli et tema i den kommende stortingsmeldingen om HMS-tilstanden i oljenæringen.

*

Engen-rapporten

Som dere vet, har en partssammensatt arbeidsgruppe under ledelse av professor Ole Andreas Engen, drøftet ulike årsaker til HMS-utviklingen i oljenæringen.

Arbeidsgruppen har gjort en svært god jobb.

Det er lovende at partene er enige, om hvordan de i fellesskap skal følge opp utfordringene på en rekke punkter. 

I morgen skal vi drøfte arbeidsgruppens rapport i Sikkerhetsforum, og den vil danne grunnlaget for tilstandsbeskrivelsen i den kommende stortingsmeldingen. 

Jeg har et håp om at vi kan orientere Stortinget om hvordan partene i fellesskap har tenkt å følge dette opp.

Det vil være en stor styrke.

**

Helt til slutt:

Selv om sikkerhetsnivået er høyt i oljenæringen, er det fortsatt utfordringer å ta tak i.

Det gjelder både arbeidsmiljø og storulykkes-risiko.

Et godt og konstruktivt samarbeid er den beste garantisten for å sikre et fortsatt høyt HMS-nivå, og kontinuerlig forbedring. 

Jeg gleder meg til å høre gode innlegg, og friske debatter her i dag. 

La oss vise i fellesskap at ordene følges av handling. 

Tusen takk.

***