Forsiden

Historisk arkiv

FNs kvinnekommisjon – enighet om sluttdokument

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

– enighet om sluttdokument

Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene stod sentralt under den 58. årlige sesjon i FNs Kvinnekommisjon (CSW).

Årets hovedtema var «status for implementering av Tusenårsmålene for kvinners rettigheter og likestilling». Etter lange forhandlinger ble Kvinnekommisjonens sluttdokument vedtatt ved midnatt fredag 21. mars 2014. Dokumentet slår fast at likestilling ikke var tilstrekkelig tatt hensyn til i Tusenårsmålene, og at dette bidro til svekket oppnåelse av alle målene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sier at hun er svært glad for at det ble enighet om et godt sluttdokument som legger føringer for medlemslandenes videre arbeid for å fremme likestilling.

- Jeg er særlig opptatt av jenters tilgang til utdanning. Når jenter tar utdannelse, utsettes ekteskap og barnefødsler med noen år. I noen deler av verden er denne utsettelsen livreddende både for mor og barn. Utdannelse av jenter tjener både henne selv, hennes familie og samfunnet for øvrig, sier ministeren.

Horne påpeker også viktigheten av bekjempelse mot vold i arbeidet med Tusenårsmålene.

- Vold mot kvinner og jenter er en stor likestillingsutfordring og dette temaet bør vi løfte frem i de nye målene, sier statsråden.

Norske prioriterte områder ble godt dekket i sluttdokumentet. Foruten tydelig omtale av jenters utdanning, inkludert høyere utdanning, ble det også enighet om å fremheve temaer knyttet til kvinner, fred og sikkerhet og beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Det var videre bred støtte til å påpeke viktigheten av kvinners ubetalte arbeid, særlig knyttet til omsorg, og behovet for tiltak på dette området for å styrke kvinners økonomiske og politiske deltakelse.