Historisk arkiv

Ny tiltaksplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Skal bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

- Regjeringen legger i dag frem en forpliktende tiltaksplan med 43 prioriterte tiltak, som er en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom, sier barneminister Solveig Horne (FrP). 

Barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep skal sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor. 

- Tiltaksplanen skal hjelpe alle oss som har ansvar for barn til å ha mer mot, se mer, høre mer og handle mer. Vi må jobbe sammen for å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier statsråden.   

Vold mot barn er et vanskelig tema

Hovedmålsettingen med planen er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep i eller utenfor hjemmet. 

- Det siste året har jeg møtt mange som jobber med barn. De sier det er vanskelig å snakke om vold mot barn. Derfor styrker vi blant annet kommuneansattes kompetanse i å snakke med barn om vold og overgrep. Vi skal sørge for at kunnskap om vold og overgrep skal inngå i utdanningene til dem som jobber med barn. Vi styrker familievernet og helsestasjonene, og samarbeidet mellom dem, for å gi hjelp tidligst mulig, sier Horne.  

Ekspertgruppe skal analysere voldssaker

Hun har blitt rystet av for mange saker om barn som har blitt utsatt for vold og overgrep.

- Derfor vil en ekspertgruppe nå få i oppdrag å analysere et utvalg saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, for å avdekke svikt og utfordringer i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av sakene, sier barneministeren, og legger til: 

- I dag feirer vi at FNs barnekonvensjon er 25 år. Barns rettigheter har fått en sterkere stilling, men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort. Omfanget av overgrep og omsorgssvikt mot barn, viser at vi har en lang vei igjen for å oppfylle barns rett til beskyttelse. 

I planen rettes innsatsen mot følgende områder:

• Forebyggende arbeid og godt foreldreskap

• Det offentliges ansvar

• Barn og ungdoms egen deltakelse

• Tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor

• Rett hjelp til rett tid

• Forskning og kompetanse 

Tiltaksplanen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år. Arbeidet med planen er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med direktorater. 

Last ned tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" (PDF).