Historisk arkiv

Styrker oppfølgingen av foreldre med barn plassert i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker familievernet med 6,9 millioner kroner for å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse, og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna.


Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker familievernet med 6,9 millioner kroner for å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse, og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna.

- Bedre oppfølging av foreldre som har barn plassert i barnevernet kan bidra til å dempe konflikter, forebygge rettssaker og gi barna mer stabilitet. Får foreldrene god oppfølging, kan det virke konfliktdempende, og foreldrene kan få et perspektiv som i større grad setter barnets beste i sentrum, sier Solveig Horne.

Familievernets kompetanse og kapasitet skal styrkes. Barnevernet og familievernet samarbeider på dette området.

- Mange barn i barnevernet bekymrer seg for om deres biologiske foreldre blir ivaretatt i en vanskelig situasjon. Det gjør inntrykk. Barn skal ikke plages med bekymringer om foreldrene blir tatt vare på etter en omsorgsovertakelse. Foreldrene skal også få støtte og hjelp, sier Horne.

Øker saksbehandlingskapasiteten hos fylkesnemndene

Regjeringen styrker fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker med 5 millioner kroner. Bevilgningen går til flere nemndledere.

- Rettssikkerheten til barna er det viktigste. Saksbehandlingstiden må ned. Derfor økes antall nemndledere i fem måneders engasjement for i år, sier Solveig Horne (FrP).

Forslaget innebærer i tillegg å øke bevilgningen til fri rettshjelp (dekning av utgifter til advokat m.m.) over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett med 5 millioner kroner.

Evaluering av fylkesnemndene er igangsatt. Sluttrapport ventes tidlig i 2015.