Historisk arkiv

7,5 millioner til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

31 kommuner får nå støtte til lokale tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Tiltakene som får støtte er alle samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen, og med vekt på å nå ungdom.

- Regjeringen jobber aktivt med å forebygge rekruttering til voldelig ekstremisme. Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme kan ikke møtes med polititiltak alene. I det forebyggende arbeidet må lokalsamfunn og frivillige organisasjoner involveres. Vi må bruke kompetansen og erfaringene som finnes i kommunene. Derfor er jeg glad for at så mange kommuner har tatt tak i problematikken, og at de har planlagt konkrete aktiviteter og tiltak, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

50 søknader

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen, som kom til i Revidert nasjonalbudsjett i år. IMDi mottok i alt 50 søknader fra til sammen 53 kommuner. Blant kommunene som har fått tilsagn om tilskudd er det stor spredning både geografisk og størrelsesmessig. Pengene skal gå til forebyggingstiltak som ungdomskonferanser, dialogarbeid og brobygging mellom ulike trossamfunn. I tillegg til disse midlene, vil mange kommuner få støtte til forebyggende arbeid over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Ungdomskonferanser

I år er det arrangert flere dialogkonferanser for ungdom rundt i landet, hvor viktige temaer knyttet til voldelig ekstremisme er blitt debattert blant ungdom. Statsråd Horne er glad for at flere at de lokale tiltakene også retter seg direkte mot ungdom.

- Ungdom er en viktig ressurs i samfunnet vårt. Det forebyggende arbeidet må involvere ungdommen. Vi vet at det i svært mange tilfeller er ungdom som føler seg utenfor som søker mot voldelig ekstreme miljøer. Det er ved å involvere ungdom, i deres egne nærmiljø at vi skaper tilhørighet og forhindrer at noen trekker seg vekk fra samfunnet, sier statsråden.

Oversikt over tiltakene som har fått støtte

Kommune

Innvilget beløp

Prosjektnavn

Askim

 kr                     280 000

 Dialogarbeid i Askim - Askim Kommune

Bergen

 kr                     250 000

 Møteplasser og dialog med somaliske miljøer i Bergen - Bergen Kommune

Bærum 

 kr                     200 000

 Ungdomskonferanse mot ekstremisme - Bærum Kommune Barne- Og Ungdomstjenester

Drammen

 kr                     340 000

 Sammen mot voldelig ekstremisme - Drammen Kommune

Eidsberg

 kr                       45 000

 Respekt, felleskap og nettverk - Eidsberg Kommune

Elverum 

 kr                       75 000

 Samhandling frivillige organ., kommunale tjenester, politi og lokalt næringsliv - Elverum Kommune

Fredrikstad

 kr                     200 000

 Dialogarbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Fredrikstad Kommune

Gjerdrum

 kr                       51 000

 Kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme i Gjerdrum kommune - Gjerdrum Kommune

Gjøvik

 kr                     250 000

 Kompetansehevende tiltak - Gjøvik Kommune

Hamar

 kr                     150 000

 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Hamar - Hamar Kommune

Inderøy

 kr                     160 000

 Lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Inderøy - Inderøy Kommune

Iveland

 kr                       80 000

 Ett Iveland - Iveland Kommune

Kristiansand

 kr                     145 000

 Det er mennesker det handler om – frivillighetens rolle i det flerkulturelle - Kristiansand Kommune

Kristiansand

 kr                     395 000

 Særlige tiltak mot ungdommer - Kristiansand Kommune

Kvam herad

kr                     370 000

 "På rett kjøl"-forebygging gjennom brobygging - Kvam Kommune

Lillesand

 kr                     335 000

 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - Lillesand Kommune

Lørenskog

 kr                     190 000

 Fokus på forebygging - Lørenskog Kommune Oppvekst- Og Utdanningssektoren

Nøtterøy

 kr                     200 000

 VEMF-lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - Nøtterøy Kommune

Oslo  bydel Sagene

kr                     204 600

 Alternativer til Vold - Help Increase the Peace ( HIPP metoden) for ungdom - Oslo Kommune Bydel 3 Sagene

Oslo  Byrådsavdeling Kultur og Næring

kr                 1 700 000

 Forebygging av utenforskap og voldelig ekstremisme - Oslo Kommune Byrådsavdeling For Kultur Og Næring

Porsgrunn

 kr                       95 000

 Kompetanseheving i arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme - Porsgrunn Kommune

Ringerike, Jevnaker og Hole

 kr                       80 000

 Gjennomføring av Lokal handlingsplan Radikalisering og voldelig ekstremisme. - Ringerike Kommune

Råde

 kr                     200 000

 Kompetanseheving for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - Råde Kommune

Sandefjord 

 kr                         8 000

 Kompetanseheving - Sandefjord Kommune Seksjon Helse Og Oppvekst

Sel

kr                     100 000

Lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Stavanger

 kr                     305 000

 Krafttak for økt dialog og medborgerkompetanse - Stavanger Kommune

Trondheim

 kr                     400 000

 Tiltak for inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet - Trondheim Kommune

Vadsø

 kr                     181 400

 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Vadsø kommune. - Vadsø Kommune

Vennesla

 kr                     210 000

 Lokale tiltak i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - Vennesla Kommune

Østre Toten

 kr                     150 000

 Samarbeidsprosjekt mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Østre Toten Kommune

Ås

 kr                     150 000

 Tilhørighet, trygghet og kunnskap mot radikalisering og voldelig ekstremisme - Ås Kommune