Historisk arkiv

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har lyst ut oppdrag om evaluering av Barnesakkyndig kommisjon.

Kommisjonen skal kontrollere og kvalitetssikre alle sakkyndige rapporter som inngår i saker etter barnevernloven, før avgjørelse fattes. Kommisjonen er et eksternt organ, og skal foreta en selvstendig og uavhengig vurdering av rapportene. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen, kan den gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Kommisjonen oppnevnes av Kongen med hjemmel i barnevernloven § 2-5. Medlemmene skal ha høy barnefaglig kompetanse. 

Kommisjonen ble etablert i 2010 for å sikre gode beslutninger om barnets beste, og for å styrke rettssikkerheten. Kommisjonen består av en leder og 15 kommisjonsmedlemmer. 

Etter fire års virke ønsker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å evaluere denne ordningen. Målet med evalueringen er å få undersøkt om kommisjonen fungerer etter formål og hensikt, og om det bør gjøres endringer. Forslag til eventuelle forbedringer knyttet til for eksempel kvalitet, rettsikkerhet, ressursbruk og organisering, omfattes av evalueringen. 

Evalueringsoppdraget er lyst ut på Doffin. Oppdraget har en øvre ramme på 990 000 kroner. Sluttrapport skal foreligge 1. september 2015.