Historisk arkiv

Evaluering av krisesentertilbudet skal gjennomgås nøye

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) mener kommunenes arbeid med krisesentertilbudet er på rett vei. Samtidig er det et stykke igjen til vi kan si at lovens intensjoner er iverksatt fullt ut.

I dag mottok statsråden evalueringsrapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA om kommunenes implementering av krisesenterloven.

- Jeg er veldig glad for at krisesenterlova ser ut til å ha bidratt til å styrke hjelpetilbudet til voldsutsatte. Samtidig er det et stykke igjen til vi kan si at lovens intensjoner er iverksatt fullt ut. Dette gjelder blant annet tilbudet til menn og deres medfølgende barn, tverretatlig hjelp etter opphold på senteret, og det er utfordringer for voldsutsatte med tilleggsproblematikk. Samtidig er det et stykke igjen til vi kan si at lovens intensjoner er iverksatt fullt ut.  Vi vil nå gjennomgå evalueringen og anbefalingene fra forskerne nøye, spesielt det som går på økonomi og tilgjengelighet, sier Horne.

Med krisesenterlova, som ble innført i 2010, ønsket myndighetene å tydeliggjøre at det er et offentlig ansvar å sørge for at personer utsatt for vold får vern, hjelp og oppfølging. Loven skulle sikre bedre samarbeid på tvers av tjenester og en mer helhetlig oppfølging av voldsutsatte.

- Jeg har bedt direktoratet om i løpet av mars å gi anbefalinger til hvordan dagens krisesentertilbud kan videreutvikles. Direktoratet skal også vurdere behov for lovendringer eller nye forskriftshjemler.  Jeg vil også be direktoratet utarbeide et utkast til forskrift innen 1. juli 2015 om krav til fysisk sikring av lokale, sier Horne.

Statsråden understreker at kommunene er ansvarlig for å sikre en god samordning av hjelpetiltak, og gi voldsutsatte bistand og støtte i en reetableringsfase. Rapporten viser at det er stor variasjon mellom kommunene.

- Kampen mot vold står høyt på dagsorden til regjeringen.  Vi må ha mer mot, se mer, høre mer og handle mer. Det krever samarbeid på alle nivå når vi skal stake ut kursen for hvordan krisesentertilbudet bør videreutvikles. Krisesentertilbudet er det viktigste hjelpetiltaket for voldsutsatte i akutt krise, og dem som jobber ved krisesentrene er helter, sier Horne.

Les evalueringen her.