Historisk arkiv

Nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Hanne Bjurstrøm blir nytt likestillings- og diskrimineringsombud.

Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år. Tiltredelsesdato for det nye ombudet er 18. januar 2016.

Hanne Bjurstrøm (55) kommer fra stillingen som Norges spesialutsending for klima i Klima- og miljødepartementet. Hun har erfaring fra Justisdepartementet og fra Regjeringsadvokaten, og hun har praktisert som advokat i næringslivet. Bjurstrøm var arbeidsminister i Stoltenberg II-regjeringen fra 2009 - 2012.

- Med Bjurstrøms samfunnsengasjement og utdannings- og erfaringsbakgrunn, er jeg trygg på at vi får et ombud som vil fortsette å løfte fram viktige saker i samfunnsdebatten og ivareta alle ombudets arbeidsoppgaver på en meget god måte, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Om likestillings- og diskrimineringsombudet:

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

LDO håndhever og fører tilsyn med diskrimineringsforbud i lovverket, gir veiledning og skal være en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudet har også ansvar for å overvåke at norsk rett samsvarer med internasjonale konvensjoner. LDO har i overkant 60 medarbeidere som holder til i Oslo.

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).