Historisk arkiv

Oppnevner utvalg om støtten til barnefamiliene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det er 20 år siden ordningene til barnefamiliene ble gjennomgått samlet. Regjeringen mener tiden er inne for en grundig vurdering av om ordningene er innrettet på en best mulig måte.

Nå oppnevner barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) et offentlig utvalg for bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene. Utvalget skal ledes av professor i sosiologi, Anne Lise Ellingsæter.

- Vi skal ha gode velferdsordninger for å sikre støtten til familier og barn. Vi vil se på om ordningene for barnefamiliene er målrettet nok. Mye har endret seg de siste 20 årene, og det er derfor på tide med en samlet gjennomgang. Utvalget skal særlig vurdere om det bør gjøres endringer i barnetrygden. Barnetrygden har ikke vært prisomregnet siden 1996, sier Solveig Horne.

Utvalget skal vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden, blant annet behovsprøving. Utvalget skal beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget skal gå i gjennom barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskott, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte.

- De siste 10-15 årene har det vært en kraftig økning i antall barnehageplasser, maksimalpris og lovfestet rett til plass er innført, og kontantstøtten er opprettet. Yrkesaktiviteten blant småbarnsmødre har økt og barn begynner tidlig i barnehage. Høy mobilitet over landegrensene vil trolig fortsette. Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser, sier Horne.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Medlemmer oppnevnt i Kongen i statsråd fredag 19. juni:

  • Professor Anne Lise Ellingsæter, Oslo, leder
  • Professor Hege Brækhus, Tromsø
  • Prosjektleder Mathilde Fasting, Oslo
  • Førsteamanuensis Lars Håkonsen, Bø
  • Professor Elin Kvande, Trondheim
  • Forsker Simen Markussen, Oslo
  • Forsker Axel West Pedersen, Bærum
  • Professor Liv Johanne Syltevik, Bergen
  • Forsker Thor Olav Thoresen, Oslo