Historisk arkiv

Utredning om tap av statsborgerskap på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Høringsfrist 27. juni

Tirsdag 24. mars mottok statsråd Solveig Horne NOU om tap av norsk statsborgerskap fra utreder Benedikte Moltumyr Høgberg. Nå sendes utredningen på høring.

Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke. Videre kommer utrederen med sin anbefaling til hvilke regelverksendringer som bør gjøres.

Høringsfristen er 27. juni 2015.

Her kan du lese høringsbrevet.