Historisk arkiv

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

En evaluering viser at Barnesakkyndig kommisjon i hovedsak har fungert etter hensikten. Kommisjonen har en selvstendig stilling og bidrar til å sikre at sakkyndiges rapporter inneholder nødvendige vurderinger.

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) ble etablert i 2010, og er evaluert i forkant av oppnevning av nye kommisjonsmedlemmer. Agenda Kaupang har stått for evalueringen.

– Formålet med evalueringen er å få en ekstern utredning av om kommisjonen fungerer etter målene som er satt for den, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne. – Vi trenger også mer kunnskap om kommisjonens arbeid, og om det er nødvendig med endringer for at kommisjonens ansvarsområde kan ivaretas på en bedre måte.

Evalueringen viser at kompetansen dagens kommisjon er i tråd med intensjonene, men at det kan være behov for flere medlemmer som innehar kompetanse knyttet til barn og foreldre med innvandrerbakgrunn. Evalueringen viser at rutiner og arbeidsformer vurderes som god, og BSK har i liten grad vært forsinkende ledd i saksbehandlingen.  

– Det er positivt at evalueringen viser at det er mye godt arbeid. Nå vil vi gå gjennom evalueringen, og se hvordan vi kan følge opp det som kommer fram av forbedringspunkter, sier barneminister Solveig Horne.