Forsiden

Historisk arkiv

Gir Barnevoldsutvalget tilgang til taushetsbelagt informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Stortinget har nå vedtatt lovproposisjonen som gir Barnevoldsutvalget tilgang til taushetsbelagt informasjon.

- Norge har erfart flere alvorlige saker der barn har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Noen med døden til følge. Vi vil snu hver stein for å undersøke hva som kan ha gått galt. Det er av stor betydning for samfunnet at Barnevoldsutvalget får tilgang til all relevant informasjon, slik at de får et fullstendig bilde av hva som har skjedd i sakene de gjennomgår, og kan komme med treffsikre anbefalinger til myndighetene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Statsråden ser på loven som helt nødvendig for at utvalget kan gjøre jobben de er oppnevnt til.

Barnevoldsutvalget ledes av Ann-Kristin Olsen. Utvalgets mandat er å gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, saker som vil inneholde en rekke personsensitive opplysninger. Loven vil blant annet gjøre det mulig for ansatte i barnehagen, skolen, helsetjenesten, familievernet, politiet og barnevernet å gi relevante opplysninger til utvalget, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Kun en utvalgt krets i utvalget gis tilgang til opplysningene i sin helhet, mens resten av utvalget får se sakene i anonymisert form. Utvalget vil også gjennom loven underlegges taushetsplikt for opplysningene det mottar, og opplysningene skal slettes etter utvalgets arbeid er ferdig.

- Vi må beskytte barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Ved at utvalget får tilgang til alle relevante opplysninger for å gå gjennom sakene i sin helhet, kan samfunnet bli bedre rustet til å beskytte barn mot vold i fremtiden. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet til dem sakene gjelder. Derfor underlegges utvalget lovens strengeste taushetsplikt for opplysningene de mottar, sier Horne.