Historisk arkiv

Nyheter

Haagkonvensjonen 1996 trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996 vil styrke samarbeidet med andre land i foreldrekonflikter og barnevernssaker på tvers av landegrenser. Konvensjonen får virkning fra 1. juli 2016.

- Barnevernstjenestene får nå virkemidler som vil lette håndteringen av barnevernssaker med tilknytning til andre land. Dette gjør at flere saker kan løses til barnets beste. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet blir sentralmyndighet, og vil kunne bistå den kommunale barnevernstjenesten i dialogen med utenlandske myndigheter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). 

Haagkonvensjonen 1996 om internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn trer i kraft 1. juli. Konvensjonen legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstater om enkeltsaker. Konvensjonen har over 40 tilsluttede medlemmer, inkludert alle EU-landene. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) blir altså sentralmyndighet i Norge. 

- Det er svært gledelig at denne konvensjonen nå er på plass, sier utenriksminister Børge Brende. - Fremover vil det bli lettere å samarbeide med myndigheter i andre land om krevende barnevernssaker, foreldre- og samværstvister og forebygge mot barnebortføringer. Vi får nå et rammeverk hvor vi kan finne gode løsninger på tvers av landegrenser for barn og familier i krise. 

Også barneminister Solveig Horne er glad for at konvensjonen nå trer i kraft. Konvensjonen gir økt beskyttelse av barn ved å forebygge og løse internasjonale foreldrekonflikter og barnevernssaker. For eksempel vil en barnevernssak kunne overføres fra Norge til en annen konvensjonsstat dersom en slik løsning er til barnets beste.

- Konvensjonen legger til rette for at forelder og barn fortsatt kan ha samvær og kontakt selv om barnet og den andre forelderen flytter til et annet land. Konvensjonen bidrar også til å forebygge barnebortføring ved at konflikten om foreldreansvar, bosted og samvær kan løses slik at barnet kan få en mer stabil langvarig omsorgsløsning, sier Horne. 

Samtidig skal endringer i barneloven bidra til å forebygge barnebortføring og hindre at barn etterlates i utlandet. Det innføres nå et krav om at barn over 12 år skal samtykke for å kunne flytte eller reise til utlandet alene. 

Les mer om Haagkonvensjonen 1996.