Forsiden

Historisk arkiv

Mindre barnetrygd ved utenlandsopphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har vedtatt å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder. Dette kan motvirke at foreldre tar ut barna fra skolen over lengre perioder.

Gå til proposisjonen – Endringer i barnetrygdloven

Forslaget har vært ute på høring og ble vedtatt i statsråd fredag. Regjeringen tar sikte på at reglene trer i kraft fra 1. juli. 

- Kommuner med høy andel elever med innvandrerbakgrunn ba regjeringen om tiltak for å motvirke langvarig skolefravær. Jeg er enig i at det er et problem at skolebarn sendes ut av landet over en lengre periode og dermed mister verdifull undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Oslo og Drammen kommuner er blant dem som mener det er et alvorlig problem at barn tas ut av skolen og sendes til utlandet. Statsråden tar problemstillingen på alvor ved å stramme inn dagens regelverk. Hun mener det er et problem at skolebarn som i lengre perioder sendes ut av landet mister verdifull undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø.

Statsråden viser til en rapport fra Institutt for Samfunnsforskning om barn med oppvekst i flere land som viser at barn med lengre utenlandsopphold kan slite faglig og sosialt når de kommer tilbake til Norge. 

- Barnetrygden er et økonomisk bidrag som kan ha betydning for foreldrenes beslutning om utenlandsopphold. Foreldre som velger langvarige utenlandsopphold for sine barn er ikke alltid oppmerksom på at dette kan ha negative konsekvenser for barna, sier Horne.