Historisk arkiv

Øker innsatsen for voldsutsatte barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det er nå tildelt til sammen 20,6 millioner kroner til prosjekter som kan bidra til å øke livsmestringen for barn som har blitt utsatt for vold og overgrep.

5,6 millioner kroner tildeles fra tilskuddsordning for tiltak til voldsutsatte barn. Samtidig tildeles 15 millioner kroner til drift av mestringssenter for voldsutsatte barn i regi av Stine Sofies Stiftelse.

- Jeg er glad for at mange aktører, både ute i kommunene og i frivillig sektor, arbeider for å bedre livskvaliteten til voldsutsatte barn. For regjeringen er det viktig å styrke hjelpeapparatet for barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Gjennom budsjettforliket med samarbeidspartiene Venstre og KrF er arbeidet for å hjelpe voldsutsatte barn styrket.

Tilskuddsordningen for voldsutsatte barn ble innført i 2015, som en del av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Tilskuddsordningen er unik ved å ha som formål å bidra til at barn og unge som enten er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, får økt mestringsevne og livskvalitet. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

- For andre år på rad viser tildelingene at det er en bredde blant dem som får tildelt midler fra tilskuddsordningen. Viktige aktører som Redd Barna, Alternativ til Vold, krisesentre, Blå Kors og kommuner får midler til sitt viktige arbeid for voldsutsatte barn, sier Horne.

Prosjektene spenner fra ulike aktivitetstilbud, til workshops, og samtalegrupper for barn som har vært utsatt for vold og overgrep. På Bufdirs nettsider kan du lese mer om tildelingen.

Mestringssenteret Stine Sofie Senteret

15 millioner kroner er i år øremerket til drift av senter for voldsutsatte barn i regi av Stine Sofies Stiftelse.

- Stine Sofies Stiftelse er i ferd med å etablere et nasjonalt senter for mestring og livsglede for barn som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller vært vitne til vold. Det er et tilbud som ikke finnes i dag. Vold og overgrep er et betydelig samfunnsproblem og et folkehelseproblem, og det er viktig at barn som har blitt utsatt for vold og overgrep, får hjelp til å mestre hverdagen, sier Horne.