Historisk arkiv

Samfunnsøkonomisk utredning om aldersdiskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har mottatt en en kost-nytte-analyse av et mulig lovfestet vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet fra Oslo Economics.

Dersom en person utsettes for usaklig forskjellsbehandling på grunn av høy eller lav alder i et arbeidsforhold finnes det et vern mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven, og det finnes et sanksjonssystem for å vurdere og håndheve mulige brudd gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudet/-nemnda og domstolene. Dersom usaklig forskjellsbehandling skjer utenfor arbeidslivet, er slik forskjellsbehandling i dag ikke vernet i diskrimineringslovgivningen.

- Vi har sendt et forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring der spørsmålet om aldersdiskriminering er holdt åpent. I den forbindelse var det viktig å gjøre en kost-nytte-analyse av å utvide vernet mot aldersdiskriminering. Vi vil nå se på hvordan utredningen skal følges opp videre, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

I følge utredningen kan et lovfestet vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet tenkes å medføre en samlet samfunnsøkonomisk gevinst gjennom redusert usaklig forskjellsbehandling basert på alder. Oslo Economics anbefaler blant annet at det foretas en sektorvis gjennomgang av alderskriterier fastsatt i lov og forskrift før eller parallelt med eventuell forslag om et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Her kan du laste ned utredningen.

Departementet innhentet i 2014 en ekstern utredning for å vurdere behovet for et vern mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidslivet (Økland-rapporten). Utredningen konkluderte med at det bør innføres et forbud mot aldersdiskriminering på alle samfunnsområder. Økland-utredningen kartla imidlertid ikke de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et utvidet vern, og det var derfor nødvendig å innhente en selvstendig kost-nytte-analyse.