Historisk arkiv

Vil oppheve tidsfristar i farskapssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringa har i dag lagt fram ein lovproposisjon for Stortinget med forslag om å oppheva tidsfristane for å reisa sak om å endre farskap.

- Kven som er dei biologiske foreldra til eit barn er grunnleggjande for korleis barnet  forstår seg sjølv. Dersom det er tvil om kven som er far til eit barn, vil det vera til beste for barnet å få avklara tvilen uavhengig av tidsfristar. Det er viktig å leggje til rette for at barn og foreldre kan få kunnskap om det biologiske opphavet deira. Dette omsynet veg så tungt at det bør vere avgjerande, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

I barnelova § 6 blei det frå 1. januar 2014 innført tidsfristar for å reise sak for domstolen om endring av farskap, dersom vedkommande legg fram opplysningar om at ein annan mann kan vere faren til barnet. No vil regjeringa endra paragrafen og oppheva tidsfristane.

Årleg vert det fødd omlag 60 000 barn her i landet. Der det er tvil om den juridiske farskapen er i samsvar med den biologiske, trengst det reglar som gjev høve til å få prøvd og eventuelt endra farskapen.

- Barn bør i større grad enn i dag få kjennskap til, og eventuelt kontakt med, sin biologiske far så tidleg som mogleg, seier Horne.

Departementet fremjar òg mindre endringar i andre lover. Saka har vore på alminneleg høyring.

Gå til lovproposisjonen.